Субота, Квітень 17, 2021
Головна > Історія створення

Історія створення

Хустська філія вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” створена на основі рішення зборів засновників та згідно з наказом №36 президента Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” П.М. Таланчука від 20 квітня 2000 р. як територіально відокремлений структурний підрозділ без статусу юридичної особи. Наказом №20 від 01.02.2005 року філія реорганізована у Карпатський інститут підприємництва вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”.

Карпатський інститут підприємництва внесений до сертифікату РІ-ІV №114876, виданого відповідно до рішення Державної атестаційної комісії від 26 червня 2007 року, протокол № 67, Відкритому міжнародному університету розвитку людини “Україна”, згідно якого його визнано акредитованим за статусом вищого навчального закладу IV рівня. Згідно Положення Карпатський інститут підприємництва є структурним підрозділом “Відкритого міжнародного університету розвитку людини “Україна” (ВМУРоЛ «Україна»).

Навчальний заклад створено відповідно до дозволу Хустської районної державної адміністрації (лист від 11.04.2000 №01-9/343). Концепція освітньої діяльності відокремленого структурного підрозділу погоджена з Управлінням освіти і науки Закарпатської облдержадміністрації.

Вищий навчальний заклад включено до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (довідка від 04.02.10 № АБ 235551, видана Державним комітетом статистики України у Подільському районі м. Києва).

Відокремлений структурний підрозділ діє згідно Положення про Карпатський інститут підприємництва вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», яке затверджене президентом (від 01.02.05) та загальними зборами засновників базової структури (протокол №3 від 17.12.04)

Метою заснування відокремленого структурного підрозділу, відповідно до положення, є підготовка фахівців за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями на основі традиційних та новітніх форм організації навчання.

До структури вищого навчального закладу входять два факультети: «Економіки та менеджменту» і «Філології та соціальних технологій».

Згідно з ліцензією серія АД №041450 від 13.07.2012 р. у Карпатському інституті підприємництва проводиться набір студентів за 10-ма програмами і здійснюється підготовка:

молодших спеціалістів за двома галузями знань: 0304 «Право», 0305 «Економіка та підприємництво» і двома спеціальностями: 5.03040101 «Правознавство», 5.03050801 «Фінанси і кредит»;

бакалаврів за трьома галузями знань: 0305 «Економіка та підприємництво», 0306 «Менеджмент і адміністрування», 1301 «Соціальне забезпечення» і п’ятьма напрямами: 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030510 «Товарознавство і торговельне підприємництво», 6.030601 «Менеджмент», 6.130102 «Соціальна робота»;

спеціалістів за двома галузями знань: 1301 «Соціальне забезпечення», 0306 «Менеджмент і адміністрування» і трьома спеціальностями: 7.13010201 «Соціальна робота», 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Загальний контингент становить 1411 осіб, із них 631 денної та 780 осіб заочної форм навчання.

За останні три роки в інституті досягнуто помітних результатів у покращенні якісного складу викладачів. Зросла частка науково-педагогічних працівників із науковим ступенем кандидата наук – на 5% і доктора наук – на 28%. Підготовку студентів здійснюють 74 науково-педагогічних працівники, з них 54 штатних. Із загальної кількості науково-педагогічних працівників інституту науковий ступінь кандидата наук мають 66,2% (49 осіб, із них 35 штатних), доктора наук – 12,2% (9 осіб, із них 7 штатних).