Четвер, Липень 7, 2022
Головна > Навчальний процес

Навчальний процес

Навчально-виховний процес в інституті планується з урахуванням основних галузевих стандартів та у відповідності з навчальним планом, робочим навчальним планом, які затверджені в установленому порядку.

Контроль якості знань та вмінь студентів реалізується через їх поточне та підсумкове оцінювання. Додатково на всіх спеціальностях та освітньо-кваліфікаційних рівнях використовуються й такі методи контролю, як комплексні та ректорські контрольні роботи. Уміння застосовувати теоретичні знання на практиці оцінюються в підсумковому контролі проходження практики. Пакети комплексних контрольних робіт містять завдання з усіх дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності. Зміст контрольних завдань відповідає вимогам ОКХ фахівця і дозволяє визначити рівень опанування студентами набутих знань.

При формуванні розкладу занять чітко дотримується структурно-логічна схема навчального процесу та обмеженість робочого навантаження студентів (не більше 30 годин на робочий тиждень).


З метою ефективної організації навчального процесу та його контролю на кожeн навчальний рік розробляються робочі навчальні плани, які відображають кількісні характеристики викладання дисциплін. Навчальні програми нормативних дисциплін є складовою державного стандарту освіти, а вибірковi дисципліни розробляються вищим навчальним закладом.

В інституті впроваджуються новітні технології навчання, зокрема відео-лекції, тестування, використовуються мультимедійні засоби, інтерактивні лекції, проводяться майстер-класи представниками виробництва, практичні заняття і семінари у формі «майстерень», використовуються рольові ігри.

На одного викладача лекційне педнавантаження становить не більше 250 годин та не перевищує 4 дисциплін, що відповідає встановленим нормативним вимогам.

Практичне навчання студентів є складовою загального процесу підготовки фахівців у вищому навчальному закладі.